Privatlivspolitik

Politik for behandling af personoplysninger
Vi behandler personoplysninger og fortæller her, hvordan vi behandler dine personoplysninger for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.
• Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og c. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykket.
• Regnskabsloven
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe aftaleforholdet mellem ABM-Revision og dig eksisterer. Ophører du med at være kunde hos os, sletter vi dine personoplysninger efter indeværende år + 5 år, jf. reglerne i bogføringsloven, revisorloven, hvidvaskloven og anden relevant lovgivning

Kategorier af personoplysninger
Vores generelle håndtering af dine personoplysninger omhandler almindelige kategorier som kontaktoplysninger, herunder CPR, navn, telefonnummer, e-mail og adresse. Herunder indsamles også oplysninger i henhold til ABM-Revisions cookiepolitik.
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”) kan være fagforenings tilhørsforhold.
Vi er i henhold til hvidvaskloven forpligtet til at kontrollere, at dem ABM-Revision har oprettet et kundeforhold med, ikke udgør en risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Derfor er det nødvendigt for ABM-Revision at behandle oplysninger om vores kunders CPR-nummer og billedlegitimation i form af kørekort eller pas.

Modtagere af oplysninger
Der fremsendes kun oplysninger til de underdatabehandlere, der fremgår af ABM-Revisions databehandleraftale. Herudover fremsendes oplysningerne til offentlige myndigheder som SKAT og Erhvervsstyrelsen, hvis ABM-Revision ved lov er forpligtet hertil eller efter aftale med kunden.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
• Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
• Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
• Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
• Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
• Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
• Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
• Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarlige, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på os som dataansvarlig

ABM-Revision
Kontaktperson: Birgit Munksgaard
Adresse: Hovedgaden 60, 4520 Svinninge
CVR: 29 23 45 90
Telefonnr.: 5926 5911
Mail: abm@abm-revision.dk
Website: abm-revision.dk